จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย

1SME Start UP

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

line-cbg1

tel095-793-7000

จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย รปภ.

การจดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย โดยมาตราที่3 ให้ความหมายคำนำหน้าชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย หมายถึง บริษัทซึ่งได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรา20 ระบุไว้ชัดเจนให้เปลี่ยน เฉพาะคำนำหน้าชื่อ จากบริษัท ... จำกัด เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย ..... จำกัด ส่วนชื่อบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศส่วนใหญ่ จะลงทายชื่อบริษัทว่า .............. Security Company Limited ซึ่งแปลว่า บริษัทรักษาความปลอดภัย 

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๑๖ ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัท และได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน

• หากประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั ้งจําทั ้งปรับ (มาตรา ๕๕) ซึ่ง กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

• มาตรา ๑๗ บริษัทซึ้งขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้อง

– (๑) มีจํานวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัท จํากัดหรือทุนชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี

– (๒) มีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ทั้งนี้

• กรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนบริษัท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

– (๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๒๐ บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้คํานําหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย”และคําว่า “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่ กรณี

• มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้ชื่อหรือคํา แสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” หรือคําอื่นใดที่มี ความหมายเช่นเดียวกัน

• หากฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่ าฝืนอยู่ (มาตรา ๕๖)

• ผู้ใดใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย”หรือคําอื่น ใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ บุคคลนั ้นเลิกใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ (มาตรา ๗๖)

• มาตรา ๒๕ การทําสัญญาในการรับจ้าง

• มาตรา ๒๖ มาตรฐานรักษาความปลอดภัย

• มาตรา ๒๗ ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัด พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ ว่าจ้าง

• การฝ่ าฝืนตามมาตรา ๒๗ มีโทษตามมาตรา ๕๙

• มาตรา ๕๙ บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

• ในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทําความผิดตามมาตรานี ้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ต่อเมื่อการกระทําความผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยนั ้นเกิดจากการสั่งการหรือ การกระทําของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลนั ้น หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอัน เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลนั้น

• มาตรา ๒๘ บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่ตํารวจซึ่งมี ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานีตํารวจใน ท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือสถานที่ที่บริษัทรักษา ความปลอดภัยนั้นรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ตามข้อกําหนดในสัญญาจ้างในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ประจําวันเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

• การฝ่ าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา ๖๐)

• มาตรา ๓๑ ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ยื่นต่อนายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของปี ถัดไป ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำงาน..........แบบนี้จะจดเป็นอะไรดี

จดทะเบียนบริษัท
เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมากและปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียน

MORE

บริการอื่นๆและบัญชี
บริการจัดทำบัญชีและภาษี พร้อมนำส่งสรรพากร จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

MORE

บริการขอใบอนุญาตธุรกิจ
บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย. สคบ. ขอวีซ่า work permit ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

MORE

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

computers

โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล

รับทำงาน..............แบบนี้จะจดเป็นอะไรดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทที่ไหน? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่? ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่?
950x200_free-consultation

ความคิดริเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมจดทะเบียนบริษัท

สำหรับใครหลายๆคนที่กำลัง มีความคิดที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้วยเนื่องอาจมีเหตุผล เช่น มีเพื่อนเป็นจัดซื้อมีคนรู้จักที่จะคอยหยิบยื่นงาน ออกมาให้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราไม่ได้นับการเริ่มต้นทำธุรกิจ จาก 0 อาจจะเริ่มนับ ที่ 2,3,4,5 เลย แต่อย่าลืมว่าเราเองก็ต้องรู้จักการหาลูกค้าได้ด้วยตัวเอง เพราะสักวัน เราอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนรู้จักแต่เราจะต้องยืนได้ด้วยความสามารถของเรานะครับ การที่จะมีบริษัท การจดทะเบียนบริษัท นั้นไม่ใช้เรื่องยาก...อ่านต่อ

blank

รับจดทะเบียนบริษัท

240x150_reservation_name_dbdcbg1สำหรับบริการจดทะเบียนบริษัท เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของระยะเวลาและสถานที่ บางท่านอาจจะไม่สะดวกทั้งเวลาและสถานที่ทำให้ธุรกิจของท่านอาจเสียโอกาศทางธุรกิจก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ ทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะเสนอ บริการ ต่างๆ เข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระ ขั้นตอนการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า อีกทั้งเพื่อความถูกต้อง ตรงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบริการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลอดจนลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงตลอดไป