รับทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน

เริ่มต้นกิจการ ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานบัญชี?

กังวลว่าบัญชีของธุรกิจจะมีปัญหา ทางออกง่ายนิดเดียว จ้างสำนักงานบัญชีให้ช่วยดูแล ตอบโจทย์ผู้ประกอบการใหม่ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี หรือ ไม่มีบุคลากรเฉพาะด้าน ให้จัดการโดยที่คุณไม่ต้องกังวลใดๆ เริ่มต้นเพียง! 1,500 บาท เท่านั้น บัญชีของคุณจะมีระบบทำให้กิจการปังไม่หยุด!!

กฎหมายบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี ไม่ทำ มีความผิด!

การทำกิจการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือขนาดใดๆ กฎหมายบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี

สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ

กฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

- ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภ.ง.ด.1 หากมีการจ่ายเงินให้พนักงาน
ภ.ง.ด.3 หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.53 หากมีการจ่ายเงินให้นิติบุคคล
ภ.ง.ด.54 หากมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

- ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ.30 พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ภ.พ.36 หากมีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ

- ยื่นประกันสังคม
นำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่
แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหากลูกค้าลาออก

รับทำบัญชีรายเดือน คุ้มกว่าจ้างพนักงาน

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การันตีจาก ลูกค้าทำบัญชีกว่า 1000 รายต่อปี งานบัญชีจะเป็นเรื่องที่ง่ายและหมดกังวล สำหรับผู้ประกอบการใหม่

ไม่เกิน 20 บิล
1,500
/เดือน

ฟรีตรายางบริษัท ตลอดอายุสัญญา ( ไม่เกิน ปีละ 3 อัน )

ฟรีไฟล์นามบัตรผู้บริหาร ( ไม่เกิน 3 ท่าน ลูกค้าดำเนินการจัดพิมพ์เอง)

ฟรี นามบัตรบริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

ออกแบบเพจเฟซบุ๊ค

Line ID Premium Line@ : @ชื่อที่ต้องการ

ฟรีเว็บไซต์บริษัท ตลอดอายุสัญญา

สิทธิใช้งานโปรแกรม Express ตลอดอายุสัญญา

ไม่เกิน 50 บิล
2,500
/เดือน

ฟรีตรายางบริษัท ตลอดอายุสัญญา ( ไม่เกิน ปีละ 3 อัน )

ฟรีไฟล์นามบัตรผู้บริหาร ( ไม่เกิน 3 ท่าน ลูกค้าดำเนินการจัดพิมพ์เอง)

ฟรี นามบัตรบริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

ออกแบบเพจเฟซบุ๊ค

Line ID Premium Line@ : @ชื่อที่ต้องการ

ฟรีเว็บไซต์บริษัท ตลอดอายุสัญญา

สิทธิใช้งานโปรแกรม Express ตลอดอายุสัญญา

ไม่เกิน 70 บิล
3,500
/เดือน

ฟรีตรายางบริษัท ตลอดอายุสัญญา ( ไม่เกิน ปีละ 3 อัน )

ฟรีไฟล์นามบัตรผู้บริหาร ( ไม่เกิน 3 ท่าน ลูกค้าดำเนินการจัดพิมพ์เอง)

ฟรี นามบัตรบริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

ออกแบบเพจเฟซบุ๊ค

Line ID Premium Line@ : @ชื่อที่ต้องการ

ฟรีเว็บไซต์บริษัท ตลอดอายุสัญญา

สิทธิใช้งานโปรแกรม Express ตลอดอายุสัญญา

ไม่เกิน 100 บิล
4,500
/เดือน

ฟรีตรายางบริษัท ตลอดอายุสัญญา ( ไม่เกิน ปีละ 3 อัน )

ฟรีไฟล์นามบัตรผู้บริหาร ( ไม่เกิน 3 ท่าน ลูกค้าดำเนินการจัดพิมพ์เอง)

ฟรี นามบัตรบริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

ออกแบบเพจเฟซบุ๊ค

Line ID Premium Line@ : @ชื่อที่ต้องการ

ฟรีเว็บไซต์บริษัท ตลอดอายุสัญญา

สิทธิใช้งานโปรแกรม Express ตลอดอายุสัญญา

ไม่เกิน 150 บิล
5,500
/เดือน

ฟรีตรายางบริษัท ตลอดอายุสัญญา ( ไม่เกิน ปีละ 3 อัน )

ฟรีไฟล์นามบัตรผู้บริหาร ( ไม่เกิน 3 ท่าน ลูกค้าดำเนินการจัดพิมพ์เอง)

ฟรี นามบัตรบริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

ออกแบบเพจเฟซบุ๊ค

Line ID Premium Line@ : @ชื่อที่ต้องการ

ฟรีเว็บไซต์บริษัท ตลอดอายุสัญญา

สิทธิใช้งานโปรแกรม Express ตลอดอายุสัญญา

รับทำบัญชี รายเดือน เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน

งานบัญชีของคุณจะมีระบบมากขึ้น ปัญหาด้านงานบัญชีจะหมดไป สิ่งที่เราจะดำเนินงานแทนคุณมีดังนี้

 1. ยื่นแบบภาษี (ภงด. 1 /ภงด. 3/ ภงด.53 /ภพ.30 /ประกันสังคม)
 2. จัดทำการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยสมุดบัญชี ดังต่อไปนี้
  - สมุดรายวันขั้นต้น (สมุดรายวัน ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน ทั่วไป)
  - สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน, รายได้,และค่าใช้จ่าย,ลูกหนี้, เจ้าหนี้)
  - งบทดลอง
  - งบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 3. สรุปรายรับ - รายจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและวางแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
 4. จัดทำและกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบภาษีเงินได้ นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) พร้อมยื่นนำส่งที่กรมสรรพากร
 5. เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการแนะนำเอกสารต่างๆ ด้านบัญชี
 6. พบสรรพากรพื้นที่ กรณีมีจดหมายเชิญพบที่เกิดจากข้อผิดพลาด
  จากการทำบัญชี (ไม่รวมถึงการขอคืนภาษี)
 7. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัทของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 8. ใช้โปรแกรม Express ที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรในการบันทึกบัญชีทั้งระบบ
 9. เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายและตรวจสัญญาต่างๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท(ยกเว้นการทำสัญญาใหม่ การยื่นฟ้องดำเนินคดีต่างๆ)
 10. ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

"ช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง”

เรามั่นใจว่ากิจการของคุณจะไปได้ดี เพราะเราให้ความสำคัญกับกิจการของคุณ เราเป็นองค์กรที่ตระหนักเรื่องความซื่อสัตย์ไม่เปิดเผยข้อมูล และรักษาผลประโยชน์ให้ทุกท่านที่ไว้ใจให้เราบริการ

จ้างทำบัญชีมีข้อดีอย่างไร? แล้วทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชี?

ติดต่อทำบัญชีกับเรา