ต่ออายุวีซ่า

blank

blank

ต่ออายุวีซ่า

การยื่นคำร้องขออยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ

 1. กรณีทั่วไป

  1. แบบคำร้อง (ตม. 7)
  2. หนังสือเดินทาง
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง
   • หน้าที่มีชื่อ - ชื่อสกุล - รูปถ่าย
   • หน้าที่มีวันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุ
   • หน้าที่มีตรา VISA และตราประทับขาเข้า
   • บัตร ตม. 6
  4. รูปถ่าย 4 x 6 ซม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  5. ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ 1,900.- บาท
 2. กรณีมีเหตุจำเป็นในขออยู่ต่อ

  ต้องประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการ เจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผล ในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 14 วัน

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง เช่นเดียวกับกรณีทั่วไปในข้อ 1.1 – 1.5
  2. เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบผลความจำเป็นตามแต่กรณี
 3. กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

  1. บุคคลต่างด้าว ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อชำระค่าเปรียบเทียบปรับ กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต ในอัตราวันละ 500.- บาท

นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี ไปยื่นคำร้องที่ช่องรับคำร้อง หมายเลข 5 ( บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน

การยื่นคำร้องขออยู่เพื่อการธุรกิจปีแรกและปีถัดไป

 1. แบบคำขอ ตม. 7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม. 1)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 6. สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
 8. สำเนาแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร เท่านั้น)
 9. แบบนำส่งงบการเงินฯ (สบช.3) ปีล่าสุด (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น)
 10. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง)
 11. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 12. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส. 1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 13. สำเนาแบบรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 14. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่า ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น
 15. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
 16. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด
 17. รูปถ่านสถานประกอบการ
  - ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสถานประกอบการ
  - ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่
 18. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย
 19. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยาไทย หรือสามีเป็นคนไทย

 1. แบบฟอร์ม ตม. 7
  - รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป
  - ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หลักฐานประกอบการขออยู่ต่อ
  • กรณีอุปการะภรรยาไทย
   1. ทะเบียนสมรส
   2. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของภรรยา)
   4. บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของภรรยา)
   5. หลักฐานแสดงรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรวมกัน ไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท
  • กรณีทำงาน
   1. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)
   2. หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000.- บาท
    ( ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งและเงินเดือน)
    สามีหรือภรรยาทำงานมีรายได้รวมกันขั้นต่ำ เดือนละ 40,000.- บาท
   3. บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา
   4. แผนที่บ้าน รูปถ่ายบ้านพักและครอบครัว
   5. อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  • กรณีรับอุปการะจากสามีคนไทย
   1. ทะเบียนสมรส
   2. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของสามี)
   4. บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของสามี)
   5. บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา
   6. แผนที่บ้าน

หลักเกณฑ์ การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) ประเภทบริษัททั่วไป (แบบย่อ รายละเอียดแบบเต็มดูด้านล่าง)


บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

 1. ตม. 7
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
 4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
 5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา
 6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง และบุตร
 7. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 1. ตม. 7
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
 4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
 5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา
 6. หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
 7. บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง และบุตร
 8. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 9. บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ

 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หลักฐานเอกสารประกอบ

  1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
  2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ
  3. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)
  4. สัญญาว่าจ้าง
  5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

  ในสถานศึกษาของเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ

  หลักฐานเอกสารประกอบ

   1. ในส่วนกลาง - หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน หรือ
    ในส่วนภูมิภาค
    - หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา ที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
   2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ
   3. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)
   4. คุณวุฒิการศึกษา
   5. ใบอนุญาตให้เป็นครู ( สช . 11)
   6. ใบอนุญาตให้บรรจุครู ( สช . 18 หรือ 19)
   7. สัญญาว่าจ้าง
   8. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)
   9. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)
   10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา

   เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน

   1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
   2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   3. กรณีเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
    หลักฐานเอกสารประกอบ
    1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
    2. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)
    3. สัญญาว่าจ้าง
    4. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด . 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

   ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

   หลักฐานเอกสารประกอบ

    1. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
    2. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
    3. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( ตท . 2)
    4. สัญญาว่าจ้าง
    5. คุณวุฒิการศึกษา
    6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี
    7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ . ง . ด . 91) ในรอบปีที่ผ่านมา

    เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงาน

    1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
    2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
    3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

     สถานอุดมศึกษาของรัฐบาล

     หลักฐานเอกสารประกอบ
     1. หนังสือรับรองจากคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )

    สถานอุดมศึกษาของเอกชน
    หลักฐานเอกสารประกอบ

    1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ ( ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย )
    2. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) ( One Stop)
    3. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
    4. ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript) ในกรณีปีที่ 2 ขึ้นไป
    5. ใบอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี
    6. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

    กรณีดูงาน
    หลักฐานเอกสารประกอบ

     1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

     กรณีฝึกงาน
     หลักฐานเอกสารประกอบ

      1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุล
      2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน

      เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีศึกษาในสถานศึกษา

      1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
      2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
      3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาใน

       สถานศึกษาของรัฐบาล

       หลักฐานเอกสารประกอบ
       1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ
        ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน
        และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
       2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ

      สถานศึกษาของเอกชน

       1. ในส่วนกลาง ( กทม .)
        หลักฐานเอกสารประกอบ
        1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
        2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
        3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)
        4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)
       2. ในส่วนภูมิภาค
        หลักฐานเอกสารประกอบ
        1. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือทุน และผลการศึกษาของผู้ร้องด้วย
        2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
        3. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ ( สช . 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ ( สช . 5)
        4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ( สช . 2)
       3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
        หลักฐานเอกสารประกอบ
        1. หนังสือรับรองจากโรงเรียนนานาชาติ
         1. ถ้าพำนักอยู่กับบิดามารดาให้นำหลักฐานการเป็นบิดามารดากับบุตรมาแสดงพร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตของบิดามารดาด้วย หรือถ้ามิได้พำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องระบุว่าอาศัยอยู่กับผู้ใด ที่ใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกัน ปัจจุบันบิดามารดาอยู่ที่ใดและเหตุที่เข้ามาศึกษา
         2. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (สช. 2)
         3. ใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ (สช. 8) หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช. 5)

       การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อดูแลบุตรศึกษาในสถานศึกษา

       1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
       2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3. กรณีขออยู่ต่อเพื่ออยู่ติดตาม หรือเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษา
        หลักฐานเอกสารประกอบ
        กรณีที่เคยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมานานแล้วด้วยเหตุผลดูแลบุตรมาตลอด ( ก่อน 17 ม.ค. 2543)
        อนุญาตเฉพาะมารดา
        ต้องมี
        • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
        • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล

       กรณีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และขออยู่ต่อด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบุตร ( หลัง 17 ม.ค. 2543)
       อนุญาตเฉพาะ บิดา หรือมารดา ต้องมี

        • หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง
        • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ในวันยื่นคำร้อง และวันนัดฟังผล
        • หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ

       4. หลักฐานการเป็นครอบครัว
       ( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือโดยกระทรวงการต่างประเทศ )

       เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

       1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
       2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า
       4. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)

        กรณีมีการว่าจ้าง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

        หลักฐานเอกสารประกอบ
        1. สัญญาว่าจ้าง
        2. กรณีมีรายได้ ต้องมี
         • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
         • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

       การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฎิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

       1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
       2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

        ปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

        หลักฐานเอกสารประกอบ
        1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ต้องระบุว่า
         • คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการใด
         • เป็นระยะเวลาเท่าใด และ
         • บริษัทเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับเหมาตามสัญญาใด
        2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2 )
        3. หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งคนต่างด้าวปฏิบัติงาน
        4. สัญญาจ้างระหว่างส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา
        5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
        6. กรณีมีรายได้ ต้องมี
         • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
         • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

       กรณีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องมี

         1. ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/ หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
          กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี
         2. ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

          

         เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิ และองค์การกุศลสาธารณะ

         1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
         2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่

         องค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ
         หลักฐานเอกสารประกอบ

         1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า
         2. หนังสือรับรองจากองค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การเอกชนต่างประเทศ
         3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)
         4. ใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ( ซึ่งยื่นต่อหน่วยงานของ
          รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า)
         5. หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ หรือองค์การ
          เอกชนต่างประเทศตามรูปแบบที่ สตม . กำหนด
         6. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน
         7. กรณีมีรายได้ ต้องมี
          • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
          • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

         สมาคมหรือมูลนิธิ
         หลักฐานเอกสารประกอบ

         1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า (กรณี ONE STOP )
         2. หนังสือรับรองจากสมาคม หรือมูลนิธิ
         3. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ
         4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)
         5. หนังสือชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะตามรูปแบบที่ สตม . กำหนด
         6. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน
         7. กรณีมีรายได้ ต้องมี
          • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
          • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

         การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

         1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
         2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

          เข้ามาเผยแพร่ศาสนา

          หลักฐานเอกสารประกอบ
          1. หนังสือรับรองจากรมการศาสนา หรือกระทรวงวัฒนธรรม
          2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน ( ตท . 2)
          3. หนังสือรับรองจากคณะ หรือสำนักที่คนต่างด้าวเข้ามาประจำ
          4. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาประจำคณะ หรือสำนัก แยกประเภทคนมีถิ่นที่อยู่และคนอยู่ชั่วคราว
          5. กรณีมีรายได้ ต้องแสดง
          • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
          • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ.ง. ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

         เพื่อศึกษาพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
         หลักฐานเอกสารประกอบ

          1. หนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
          2. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสที่คนต่างด้าวเข้ามาศึกษา

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอน ในสถาบันค้นคว้าหรือสถานบันการศึกษาในราชอาณาจักร

          1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. กรณีขออยู่ต่อเพื่อ

           ค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร

           หลักฐานเอกสารประกอบ
           1. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า ( กรณีทำการวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐ ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต สถานกงสุล ( กรณีระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน)
           2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน
           3. กรณีมีรายได้ ต้องแสดง
            • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
            • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีต่อไป)

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

          1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท. 2)
          4. หนังสือรับรองจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรม หรือเทียบเท่า
          5. บัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว
          6. หนังสือรับรองการมีรายได้ หรือสัญญาว่าจ้าง
          7. กรณีมีรายได้ ต้องมี
           • รายการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ( กรณีปีแรก) และ
           • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด ( ภ . ง . ด . 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีปีต่อไป)

          เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และ สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ

          1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป และเงินค่าธรรมเนียม 1900 บาท
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. หนังสือรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย
          4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2) จากกรมการจัดหางาน
          5. แบบหนังสือรับรองการจ้างงาน
          6. หนังสือชี้แจงขออนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรพร้อมรับรองเงินเดือน
          7. หลักฐานการชำระภาษีของคนต่างด้าวและพนักงานคนไทยเดือนล่าสุด (ภ.ง.ด. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
          8. รายชื่อคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร
          9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้รับการรับรองจาก NOTARY PUBLIC
          10. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
          11. ใบรับรองอนุญาตจัดตั้งสาขาธนาคารต่างประเทศ/ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ/ สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ
          12. ใบอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์
          13. ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20)
          14. แบบแสดงรายงานเสียภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด)
          15. งบและบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด
          16. แผนภูมิ
          17. แผนที่ตั้งธนาคาร
          18. กรณีขออยู่ต่อปีต่อไป
           • ต้องแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีล่าสุด (ภ.ง.ด. 91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
          19. กรณีอยู่ติดตาม ต้องมี
           • ทะเบียนสมรส/ สูติบัตร หรือหลักฐานการเป็นครอบครัว ( หากมีการแปลจะต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือกระทรวงการต่างประเทศ) และหนังสือรับรองของผู้ที่ได้รับสิทธิ์

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ


          เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ

          1. ตม. 7
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง
          3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
          4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
          5. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับกรมหรือเทียบเท่า
          6. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ การผ่านงาน
          7. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
          8. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 1) การยื่นคำร้องในปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ในรอบปีผ่านมาแสดง
          9. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้องประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว
          10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น


          เพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนเอกชน

          1. ตม. 7
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง
          3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
          4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
          5. หนังสือชี้แจงรายละเอียดจากบริษัท ห้าง ร้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
          6. ใบอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
          7. หลักฐานการนำเข้าเครื่องจักร
          8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานนิติบุคคลต่างประเทศ(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ)

          1. ตม. 7
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง
          3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
          4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
          5. หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆที่ปฏิบัติงานว่า มีหน้าที่อะไรบ้าง มีเหตุผลใดต้องใช้คนต่างด้าวทำหน้าที่ นั้นๆ
          6. ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
          7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
          8. ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
          9. หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่
          10. หลักฐานการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไข (ธ.ต. 03 หรือ ธ.ต. 04)
          11. เอกสารสัญญาประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
          12. หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว(ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด กรณียื่นคำร้องขอยู่ต่อปีต่อไป ให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวใน รอบปีที่ผ่านมา
          13. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วยโดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว
          14. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

          * ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) หมายถึง ธุรกิจที่บริการ
          เกี่ยวกับการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนหรือผู้ใช้สินค้า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ

          ** สำนักงานภูมิภาค หมายถึง สำนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศอื่น นอกจากประทศที่จดทะเบียนเป็นสำนักงานใหญ่ โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปจัดตั้งเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงานและการกำกับการดำเนินงานของสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนสำนักงานใหญ่ การให้คำปรึกษาและบริการในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายได้จากการบริการนั้นและไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อหรือเสนอขายหรือเจรจาทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศ
          ที่เข้าไปตั้ง ทั้งนี้ โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น

          *** บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา) หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

          1. ตม. 7
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง
          3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
          4. หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ รวมทั้งคนต่างด้าวอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนั้น ว่ามีหน้าที่อะไรและมีเหตุผลใดที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำหน้าที่นั้นๆ
          5. ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
          6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จำกัด , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 20) บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
          7. หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขออยู่ต่อปีต่อไปให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) ของคนต่างด้าวในรอบปีที่ผ่านมา
          8. กรณีมีผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา , บุตร) ให้มีหนังสือรับรองของผู้ยื่นคำร้อง ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ด้วย โดยแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูต หรือกงสุลของคนต่างด้าว
          9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

          ** หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชน และมีการลงทุนสูง **

          การยื่นคำร้องขออยู่กรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

          1. หลักฐานรับรองการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้สั่งโอนเงินจากต้นทางในต่างประเทศหรือเป็นผู้รับเงินปลายทางในประเทศ
          2. หลักฐานการนำเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทไปลงทุน หลังจากวันที่โอนเงินเข้ามาแล้ว
           กรณีใดกรณีหนึ่งหรือในหลายกรณีรวมกันดังต่อไปนี้
            • ฝากเงินประเภทฝากประจำกับธนาคารของรัฐ( ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ )
            • ซื้อพันธบัตร ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ต้องซื้อจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือซื้อจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจนั้น
            • ซื้อห้องชุดในอาคารชุด จากเจ้าของโครงการตามราคาที่ได้จดทะเบียนกับส่วนราชการกรมที่ดิน
            • การลงทุนซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

          เงื่อนไขการอนุญาต

          คนต่างด้าวต้องถือครองการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการลงทุนต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงเปลี่ยนช่องทางการลงทุนได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนช่องทางการลงทุนตามที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

          การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

           1. แบบฟอร์ม ตม. 7
            - รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
            - ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
           3. หลักเกณฑ์การประกอบการขออยู่ต่อ กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
            - เป็นคนต่างด้าวสูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
            - ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ
            - มีหลักฐานการเงินแสดงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
            • กรณีมีเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
             - หลักฐานบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ( แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน )
            • กรณีมีรายได้จากเงินบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
             - หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญหรือเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท
            • กรณีมีเงินฝาก และเงินรายได้จากบำนาญต่อเดือนคูณ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
             - สำเนาบัญชีธนาคาร และหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
             - หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำร้อง แสดงการมีรายได้จากเงินบำนาญ

            

           การยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯเพื่อรับอุปการะจากสามีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ฯ (ภรรยาคนต่างด้าว)


           สามีคนสัญชาติไทย

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. ใบสำคัญการสมรส
           6. สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนสามี
           7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
           8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี
           9. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

           สามีเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. ใบสำคัญการสมรส
           6. สำเนาหนังสือเดินทางสามี , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของสามี , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของสามี
           7. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
           8. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและสามี
           9. หลักฐานการมีเงินได้ของสามีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
            - สมุดบัญชีเงินฝาก
            - หนังสือรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
            - หลักฐานการทำงาน , รายได้ ฯลฯ
           10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
           11. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

           การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อให้อุปการะแก่บุตรคนสัญชาติไทย (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร สูติบัตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองดูแลบุตร
           6. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้
            - บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย , หนังสือรับรองจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี รับรองการโอนเงินมาจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทหรือ
            - หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานและหลักฐานการรชำระภาษีเงินได้(ภ.ง.ด. 1 เดือนล่าสุด และ ภ.ง.ด. 91 ในรอบปีที่ผ่านมา)ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทหรือหากมีรายได้อื่นๆ เช่นเงินบำนาญ หรือเงินประกันสังคม ให้นำหนังสือรับรองการมีบำนาญจากสถานฑูต และหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาผ่านธนาคารโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากในประมาณอันสมควรและสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท
           7. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง
           8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บิดามารดาคนต่างด้าวให้ความอุปการะบุตรบุญธรรมคนสัญชาติไทย ให้พิจารณาไม่อนุญาต

           การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อรับอุปการะจากบุตร (บิดา/มารดาคนต่างด้าว)

           บุตรเป็นคนสัญชาติไทย

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา
           6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้องและบุตร
           7. หลักฐานฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได้ของบุตร หรือ ของผู้รับอุปการะ
           8. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

           การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อขอรับการอุปการะจากบิดา มารดา (บุตรคนต่างด้าว)


           บิดา มารดาเป็นคนสัญชาติไทย

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา
           6. บันทึกปากคำผู้ยื่นคำร้อง และบุตร
           7. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

           บิดา มารดาเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           5. หลักฐานแสดงการเป็น บิดา มารดา บุตร หรือสูติบัตร ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา
           6. หลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา (สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
           7. บันทึกปากคำของผู้ยื่นคำร้อง และบุตร
           8. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อาชีพ และรายได้บิดามารดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
           9. บุตรต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับ จำนวนปีการศึกษา และยังอยู่ในอุปการะของบิดามารดา หรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
           10. เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น* บุตร สามารถเข้ามาและยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ เพื่ออุปการะบิดา-มารดาที่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ฯ ได้เพียงคนเดียว

           การยื่นคำร้องขออยู่ประเภทนักท่องเที่ยว

           1. เอกสารทั่วไป... ตม. 7( คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
            • สำเนาหนังสือเดินทาง
            • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
            • ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
           2. เอกสารเฉพาะกรณี
            กรณีเจ็บป่วย
            • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้
             • เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร
             • เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
             • ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด เป็นต้นไป
           3. การประทับตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
           • กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ต่อ 30 วัน นับแต่วันที่การได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง ยกเว้นบุคคลสัญชาติ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน บังคัลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย โตโก และอูกานดา เมื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อในครั้งแรกให้ประทับตราแจ้งให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรภายใน 7 วัน และพิจารณาเสนอในทางไม่อนุญาต
           • กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อไปอีกในครั้งที่สอง เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมาครบ 90 วันแล้ว
            • กรณีมีเหตุจำเป็นและหลักฐานแสดง พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดให้คนต่างด้าว มารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 – 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาต) ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้
            • กรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ประทับตรานัดคนต่างด้าว มารายงานตัว เพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณา ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยุ่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

           การยื่นคำร้องขออยู่ต่อเนื่องจากเหตุจำเป็นอื่นๆ (ไม่จำกัดประเภทตรวจลงตรา)


           กรณีทั่วไป

           1. ตม. 7
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง
           3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
           4. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
            กรณีเจ็บป่วย
            • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้ *
             • เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร
             • เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
             • ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด เป็นต้นไป

           กรณีหนังสือเดินทาง หรือทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางสูญหาย

            • สำเนาประจำวันรับแจ้งเหตุ
            • เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองจากสถานทูตที่มีสำเนาหลักฐานการเดินทางเข้ามาและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(กรณี หนังสือเดินทางสูญหาย)

           กรณีเป็นผู้กล่าวหา หรือผู้เสียหาย ผุ้ต้องหา จำเลย หรือพยาน

            • หนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือ หัวหน้าส่วนราชการตำรวจที่มีอำนาจในการสอบสวน

           กรณีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคนสัญชาติไทย

            • หลักฐานแสดงการเป็นบุตรคนสัญชาติไทย หรือความเคยเป็นคนสัญชาติไทย
            • เป็นการยื่นคำร้องขอยู่ต่อฯ เพื่อ
             • อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา หรือญาติคนสัญชาติไทย
             • เยื่ยมญาติ
             • กลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

           เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

            

           ตารางเงินได้ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 606/2549
           ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 7.1 (2)

           สัญชาติ

           รายได้ขั้นต่ำ

           1. ประเทศในทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น, และประเทศสหรัฐอเมริกา

           50,000 บาท/เดือน

           2. ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ใต้หวัน, และฮ่องกง

           45,000 บาท/เดือน

           3. ประเทศในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก, ประเทศตุรกี, ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต้

           35,000 บาท/เดือน

           4. ประเทศในทวีปแอฟริกา, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม

           25,000 บาท/เดือน

           Download เอกสารที่จำเป็น : คำขออยู่ต่อ (ตม.7) | คำขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ตม.8 (Re-Entry) |แจ้งอยู่เกิน 90 วัน | หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน | รับทราบเงื่อนไข | ชี้แจงความจำเป็น | บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว | ตาราง 90 วัน |
            

           blank

           พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

           ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
           ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
           ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

            blank

           พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

           • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
           • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
           • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
           • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
           • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
           • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
           • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

           จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

           blankจดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์: จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี : จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง : จดทะเบียนบริษัทสระบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย : จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม : จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ : จดทะเบียนบริษัทลพบุรี : จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ : จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก : จดทะเบียนบริษัทพิจิตร : จดทะเบียนบริษัทพระนครศรีอยุธยา : จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี : จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี : จดทะเบียนบริษัทนครปฐม : จดทะเบียนบริษัทนครนายก : จดทะเบียนบริษัทชัยนาท : จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร

           จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           blankจดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ : จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี : จดทะเบียนบริษัทหนองบัวลำภู : จดทะเบียนบริษัทหนองคาย : จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ : จดทะเบียนบริษัทสุรินทร์ : จดทะเบียนบริษัทสกลนคร : จดทะเบียนบริษัทเลย : จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด : จดทะเบียนบริษัทยโสธร : จดทะเบียนบริษัทมุกดาหาร : จดทะเบียนบริษัทมหาสารคาม : จดทะเบียนบริษัทบุรีรัมย์ : จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬ : จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา : จดทะเบียนบริษัทนครพนม : จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ : จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น : จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ : จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี